Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Autor článku Stannah

sociální dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

S omezením hybnosti, ať už v důsledku vrozené indispozice, úrazu nebo stáří přicházejí často nemalé finanční náklady. Dobrou zprávou je, že od státu máte možnost získat konkrétní sociální dávky a finanční příspěvky. Pojďme se podívat, jaké to jsou, kdo na ně má nárok a jak o ně zažádat.

Sociální dávky a finanční příspěvky pro zdravotně postižené dostupné v České republice

Čerpání sociálních dávek a příslušných finančních příspěvků je přímo úměrné rozsahu a druhu vašeho postižení (nebo postižení osoby vám blízké). Svou roli hraje věk, zdravotní stav, stupeň omezení hybnosti a vliv postižení na vaši práceschopnost.
Na výběr máte z následujících možností:

 • Invalidní důchod
 • Průkaz pro osoby se zdravotním postižením
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku
 • Příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku – auto
 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na péči
 • Příspěvek na bydlení

O invalidní důchod žádáte na Okresní správě sociálního zabezpečení (v Brně u Městské SSZ, v Praze u Pražské SSZ). Finanční příspěvky a vydávání průkazů OZP je v kompetenci Úřadu práce.

V případě finančních příspěvků se posuzuje omezení pohybu a pohybového aparátu, zejména dolních končetin. Pro přiznání invalidního důchodu bude nejdůležitějším kritériem pokles vaší práceschopnosti.

Invalidní důchod

Invalidní důchod je státem přiznaná trvalá nebo dočasná sociální dávka. Podmínkou pro jeho získání je splněná doba sociálního pojištění před vznikem invalidity. Výjimkou je invalidita v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Uznaná invalidita ještě neznamená automatický nárok na invalidní důchod. Důležitý je zjištěný stupeň invalidity:

 • Invalidita prvního stupně – pokles práceschopnosti o 35-49 %
 • Invalidita druhého stupně – pokles práceschopnosti o 50-69 %
 • Invalidita třetího stupně – pokles práceschopnosti o 70 a více %

Žádost o invalidní důchod podáváte podle místa trvalého bydliště. Za osobu blízkou ji můžete podat na základě speciální plné moci. V případě, že žadatel není schopen žádost podepsat sám, budete potřebovat potvrzení od praktického lékaře. U nezletilého dítěte žádost vyřídíte jako jeho zákonný zástupce.

Pro podání žádosti si připravte následující dokumenty:

 • Platný průkaz totožnosti
 • Doklady o studiu
 • Potvrzení školy o délce studia
 • Doklady o absolvování vojenské služby
 • Doklady prokazující výchovu nebo péči o děti
 • Doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách
 • Potvrzení zaměstnavatele o vyplácení náhrad za ztrátu na výdělku v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání

Spolu s vyplněnou žádostí a příslušnými doklady předkládáte aktuální lékařské zprávy a nálezy, dokládající důvod vaší žádosti. Dalším podkladem pro vypracování posudku je tzv. profesní dotazník s informacemi o vaší kvalifikaci, vykonávaných zaměstnáních a dalších výdělečných činnostech.

Základní celková doba řízení je 90 dnů od podání žádosti. V případě kladného vyřízení obdržíte tzv. osobní list důchodového pojištění s přehledem započítaných dob pojištění a výdělků. Pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, máte 30 dnů na podání písemné námitky s přesným odůvodněním vašeho nesouhlasu.

Základní část vypláceného důchodu je jednotná. Druhá část je procentní a její výše se odvíjí od vašich dosavadních příjmů a délky doby pojištění před vznikem invalidity. Důchody jsou vyplácené dopředu, měsíčně na bankovní účet nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty.

Vyplácení invalidního důchodu není trvalé, ale je závislé na vývoji vašeho zdravotního stavu. Veškeré změny ovlivňující výplatu důchodu máte povinnost sdělit ČSSZ do 8 dnů. Pokud tzv. kontrolní zdravotní prohlídka zjistí změnu vaší práceschopnosti, výplata důchodu se mění nebo zaniká.

Průkazy pro osoby se zdravotním postižením

socialni davky a prispevky pro postizene

Průkaz pro osoby se zdravotním postižením není přímou finanční podporou, ale díky němu můžete čerpat různé výhody jako slevy na MHD, vlakovou a autobusovou dopravu, právo na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, přednost při jednání na úřadech nebo slevy na kulturní a sportovní akce.

Příslušný průkaz může získat člověk starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, včetně osoby s poruchou autistického spektra. Musí jít o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který podstatně omezuje vaši schopnost pohyblivosti nebo orientace.

Rozlišujeme tři základní typy průkazů:

 • TP – tělesně postižený
 • ZTP – zvlášť tělesně postižený
 • ZTP/P – zvlášť tělesně postižený s průvodcem

Žádost o vydání průkazu OZP podáváte na příslušném Úřadu práce v místě svého trvalého bydliště. Budete k tomu potřebovat průkaz totožnosti (do 15 let rodný list) a vyplněný a podepsaný formulář. Ten můžete vyplnit a podat osobně nebo online s využitím elektronického podpisu nebo pomocí systému datových schránek.

Vydání průkazu OZP závisí na vašem zdravotním stavu. Přiznaný invalidní důchod ještě neznamená, že máte na průkaz automaticky nárok. Posudek vydává posudkový lékař ČSSZ na základě lékařských zpráv vašich ošetřujících lékařů. Je proto důležité, abyste u svého praktického lékaře měli všechny zprávy, související s vaším zdravotním postižením.

Na posouzení a vyřízení žádosti má Úřad práce 30 dnů. V případě, že je nutné uskutečnit sociální šetření, prodlužuje se tato lhůta o dalších 30 dnů. Posudkový lékař má na vyhotovení posudku lhůtu 45 dnů.

Pokud s rozhodnutím Úřadu práce, například s výší přiznaného příspěvku nesouhlasíte, máte právo na odvolání. Lhůta, do které je třeba odvolání doručit, včetně příslušné instituce je vždy uvedena v závěru konkrétního rozhodnutí.

Platnost průkazu bývá 5 nebo 10 let, bez ohledu na to, zda během této doby dojde ke snížení stupně vaší invalidity. Po uplynutí doby platnosti si musíte stejnou cestou zažádat o průkaz nový. Žádost si podejte ideálně tři měsíce před vypršením doby platnosti. Slouží k tomu formulář Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

O příspěvek na zvláštní pomůcku mohou žádat osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, osoby nevidomé, neslyšící nebo rodiče nezaopatřeného dítěte s handicapem. Cílem je usnadnit základní soběstačnost, hledání pracovního uplatnění, získávání informací, vzdělání a styk s okolím.

Peněžní příspěvek na speciální vybavení se vztahuje na stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě a uzpůsobením koupelny a WC. Dále na nájezdové ližiny, přenosnou rampu, schodolez, schodišťovou sedačku či plošinu včetně instalace a stropní zvedací systém.

O peněžní příspěvek na zvláštní pomůcku žádáte písemně na příslušné pobočce Úřadu práce. Budete potřebovat vyplněný a podepsaný formulář žádosti a odhad ceny vybrané pomůcky nebo doklad o konečné pořizovací ceně (ne starší než 12 měsíců). Pokud je pomůcka dražší než 10 tisíc korun, připravte si ještě:

 • Doklad totožnosti
 • Doklad o výši čtvrtletních příjmů všech členů domácnosti
 • Potvrzení o zdravotním stavu dítěte – pokud žádáte o pomůcku pro dítě

V případě kladného vyřízení, můžete dosáhnout až na 90 % z celkové pořizovací ceny zařízení či vybavení. Na pomůcku do 10 000 Kč máte nárok v případě, že je váš příjem nižší než osminásobek životního minima. Spoluúčast je 10 %, ale vždy nejméně 1 000 Kč.

Pokud je cena zvláštní pomůcky vyšší než 10 000 Kč, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny. Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč. V případě plošiny to může být až 400 000 Kč.

Takto pořízenou speciální pomůcku máte povinnost používat minimálně po dobu pěti let. V případě stěhování před uplynutím této lhůty, budete muset vrátit poměrnou část příspěvku. Veškeré změny je nutné neprodleně ohlásit písemnou formou příslušné pobočce Úřadu práce. S novým bydlením vás čeká podání nové žádosti.

Příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku – auto

Příspěvek můžete čerpat také na pořízení motorového vozila nebo speciálního zádržného systému (např. zdravotní sedačku). Podmínkou je schopnost takové vozidlo řídit, případně se v něm nechat převážet. Navíc musíte čestným prohlášením prokázat, že se tímto vozidlem dopravujete pravidelně každý měsíc.

O tento peněžní příspěvek může žádat:

 • Osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
 • Osoba s těžkou nebo hlubokou mentální retardací
 • Osoba s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením

Přiznaná výše příspěvku se odvíjí od celkových příjmů žadatele a ostatních členů domácnosti v návaznosti na násobek životního minima. Minimální poskytovaná částka je 100 tisíc, maximální 200 tisíc korun. Žádost podáváte opět na Úřadu práce osobně, elektronickou cestou nebo prostřednictvím datové schránky.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají také nárok na vyhrazené parkovací místo. O jeho přidělení žádáte na příslušném obecním úřadu nebo dopravním odboru příslušné městské části. S řádně označeným parkovacím průkazem máte právo bezplatně parkovat na místech určených pro invalidy (pokud nejsou vyhrazena pro konkrétní SPZ).

Příspěvek na mobilitu

Dávkou, která vám pomůže zmírnit dopady postižení je příspěvek na mobilitu. Jde o kompenzaci nákladů na pravidelnou dopravu, ať už k lékaři, na úřady nebo na nákupy. Nutnost dopravy se prokazuje čestným prohlášením.

Příspěvek získáte, pokud jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Výše příspěvku je 550 korun měsíčně. Vyplácí se zpětně v jedné splátce nebo jednou za tři měsíce. Na příspěvek nemáte nárok, pokud bydlíte v některém pobytovém sociálním zařízení.

Příspěvek na péči

Pokud jste odkázáni na pravidelnou či trvalou pomoc při zvládání každodenních činností, můžete si na Úřadu práce zažádat o příspěvek na péči. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí mobilita, orientace, tělesná hygiena, stravování, oblékání, péče o zdraví, výkon fyziologické potřeby, péče o domácnost a další.

V rámci mobility byste měli zvládnout změnu polohy, vstávání a usedání, ujít alespoň 200 metrů a bez problémů nastoupit a vystoupit z dopravního prostředku. Dále zvládnout chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra nahoru i dolů. Právě tady může být velmi nápomocná schodišťová sedačka či výtah.

Příspěvek na péči se vyplácí osobě, která pomoc potřebuje. Ta si sama zvolí, kdo a jakou formou jí bude služby poskytovat: rodinní příslušníci, profesionální pečovatelská služba, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo lůžkové zařízení hospicového typu. Dávku vyplácí Úřad práce, který také kontroluje, jak se s příspěvkem nakládá.

Příspěvek na bydlení

Pokud máte vy nebo rodina nízký příjem, můžete si na Úřadu práce zažádat o příspěvek na bydlení. To, zda jste vlastníkem nemovitosti, nebo pouze nájemcem nehraje roli. O příspěvek můžete žádat i tehdy pokud zde nemáte hlášené trvalé bydliště. Stačí mít na sebe napsanou platnou nájemní smlouvu.

K posouzení příspěvku slouží:

 • Měsíční výše nájmu
 • Měsíční výše záloh na elektřinu
 • Měsíční výše záloh na plyn
 • Platby za svoz odpadu
 • Vodné a stočné

Příspěvek se vypočítává každé 3 měsíce z příjmu všech osob hlášených na dané adrese. Kromě vašeho platu se započítává také přiznaný invalidní důchod. Příspěvek na péči nebo na mobilitu se do příjmů neuvádí. Konečný příspěvek činí nejvýše 30 % nákladů na bydlení.

Schodišťová sedačka či výtah pro kvalitnější život

Lhůty pro vydání jednotlivých rozhodnutí jsou sice stanoveny zákonem, nicméně vyřízení žádosti je velmi individuální. Mezitím můžete zkusit i jiné možnosti financování – sponzory, nadace nebo svého zaměstnavatele.

Ve Stannah dobře víme, že speciální pomůcky a vybavení, stejně jako bezbariérový přístup výrazně přispívají ke zlepšení kvality života postižené osoby. S pomocí peněžního příspěvku od státu si snáze vyberete například z naší široké nabídky schodišťových sedaček a výtahů.

Související články