Příspěvek na péči jako podpora dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

Autor článku Stannah

příspěvek-na-péči

Na péči druhých nemusí být člověk odkázaný jen kvůli vrozenému handicapu. Zdravotní potíže mohou postihnout kohokoliv během života následkem úrazu, nemoci nebo vlivem pokročilého věku. Ve všech případech máte nárok zažádat si o finanční příspěvek na péči a s jeho pomocí vylepšit svou nepříznivou zdravotní situaci.

Finanční podpora na péči

Příspěvek na péči je sociální dávka, určená lidem, kteří jsou kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu odkázáni při zvládání základních životních potřeb na péči druhých. Tento finanční příspěvek poskytuje stát na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Podmínky pro získání příspěvku

Příspěvek na péči je obecně určen osobám starším jednoho roku. Základním kritériem pro přiznání a stanovení jeho výše je tzv. stupeň závislosti. Ten odpovídá rozsahu pomoci, kterou daná osoba potřebuje pro zvládání základních životních potřeb. Věk ani sociální status žadatele není pro rozhodnutí o nároku na příspěvek určující.

Hodnotí se celkem 10 kritérií:

 • Mobilita – chůze, vstávání, usedání a změna polohy, zdolání schodů v rozsahu jednoho patra, zavírání a otvírání dveří, nástup a výstup z dopravního prostředku
 • Orientace – orientace v prostoru, rozeznávání okolních vjemů pomocí zraku a sluchu
 • Komunikace – srozumitelná řeč, chápání smyslu a obsahu přijímaných i sdělovaných zpráv, schopnost psát krátké zprávy
 • Stravování – samostatná konzumace jídla a nápojů, dodržování dietního režimu
 • Oblékání a obouvání – vhodné oblečení, samostatné oblékání a svlékání
 • Tělesná hygiena – základní osobní hygiena, používání hygienického zařízení
 • Výkon fyziologické potřeby – používání WC, vyprazdňování a očista
 • Péče o zdraví – předepsaný léčebný režim (užívání léků, píchání inzulínu apod.)
 • Osobní aktivity – kontakty a vztahy s jinými osobami, aktivity odpovídající věku
 • Péče o domácnost – běžný nákup jídla a základních domácích potřeb, nakládání s penězi, ovládání běžných domácích spotřebičů, udržování pořádku

Stupně závislosti

Předpokladem pro přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné je zjištění jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. V závislosti na tom, kolik z výše uvedených základních životních potřeb (ZŽP) nejste vy nebo osoba ve vaší péči schopná zvládnout bez pomoci, rozlišujeme čtyři stupně závislosti:

 • I. Lehká závislost – nezvládá 3 nebo 4 ZŽP
 • II. Středně těžká závislost – nezvládá 5 nebo 6 ZŽP
 • III. Těžká závislost – nezvládá 7 nebo 8 ZŽP
 • IV. Úplná závislost – nezvládá 9 nebo 10 ZŽP

U osoby mladší 18 let se nezapočítává péče o domácnost, ale i tak platí požadavek na nezvládnutí minimálně tří z uvedených potřeb.

Na co lze příspěvek použít

Z příspěvku na péči je hrazena konkrétní finanční pomoc či služba. Daný příspěvek vždy náleží osobě, o kterou je pečováno. Nikoliv osobě nebo instituci, která tuto péči vykonává nebo zajišťuje. Je na rozhodnutí žadatele (nebo jeho zákonného zástupce), jakého pečovatele si zvolí. Požadovanou péči může poskytovat:

 • Osoba blízká
 • Asistent sociální péče (zdravotně způsobilá osoba starší 18 let)
 • Registrovaný poskytovatel sociálních služeb (domov pro seniory, pečovatelská služba apod.)
 • Dětský domov
 • Speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu
 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Osobou blízkou se v občanském právu rozumí manželé, sourozenci, příbuzní v přímé řadě, děti vlastní i osvojené, zeť, snacha a manžel rodiče kteréhokoliv z manželů. V případě žádosti o příspěvek na péči nemusí jít jen o příbuzného. Pečovatelem může být člověk sdílející s dotyčným společnou domácnost nebo podílející se na nákladech na bydlení.

Podání a zpracování žádosti

O příspěvek na péči žádá sám žadatel nebo jeho zákonný zástupce na příslušné krajské pobočce Úřadu práce prostřednictvím předepsaného formuláře. Dále vyplníte Oznámení o poskytovateli pomoci, do kterého uvedete konkrétní pečující osobu nebo poskytovatele sociálních služeb. Formuláře získáte přímo na pobočce Úřadu práce nebo v elektronické podobě na stránkách MPSV. Vyplněné tiskopisy lze předat osobně na úřadě, odeslat online s elektronickým podpisem žadatele nebo přes datovou schránku.

Rozhodnutí o přiznání a výši příspěvku vydává Úřad práce. Posouzení nároku na příspěvek vychází z dokumentů a informací obvodního či ošetřujícího lékaře žadatele. Na základě sociálního šetření a ve spolupráci s posudkovým lékařem úřad následně potvrdí odpovídající stupeň závislosti a vydá rozhodnutí o výši příspěvku.

Výše příspěvku a způsob vyplácení

Výše příspěvku se stanovuje podle přiznaného stupně závislosti. Dospělý žadatel má nárok minimálně na 880 Kč v I. stupni závislosti a maximálně na 19 200 Kč ve IV. stupni závislosti. U osob mladších 18 let se částka pohybuje v rozmezí od 3 300 Kč do 19 200 Kč.

Příspěvek na péči je vyplácen v pravidelných měsíčních splátkách, a to vždy v kalendářním měsíci, za který dané osobě náleží. Platba může proběhnout převodem na účet příjemce nebo poštovním poukazem vypláceným na příslušné krajské pobočce Úřadu práce.

Změna výše příspěvku na péči

Pokud se po dobu pobírání příspěvku zdravotní stav pečované osoby zhorší, lze zažádat o navýšení již přiznané částky. Budete ale muset absolvovat celý proces znovu. Od podání žádosti – tentokrát prostřednictví formuláře Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči – až po sociální šetření, posouzení zdravotního stavu a vypracování nového posudku.

Změnit se nemusí jen zdravotní stav, ale také osoba či instituce, která péči poskytuje. Zvolený pečovatelský subjekt nepodléhá schvalování a v případě potřeby tedy výměně nic nebrání. O každé takové změně je ale nutné informovat Úřad práce nejpozději do 8 dnů.

Péče o osobu blízkou při zaměstnání

příspěvek-na-péči-o-seniory

Pokud se rozhodnete o své blízké pečovat při zaměstnání, máte v souladu se zákoníkem práce právo požádat svého zaměstnavatele o úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Nárok na úlevu platí za splnění následujících podmínek:

 • Staráte se o osobu, které byl přiznán minimálně II. stupeň závislosti
 • Doložíte potvrzení, že o osobu skutečně pečujete
 • V žádosti specifikujete novou podobu upravené pracovní doby

Firma má ze zákona povinnost vám vyhovět, pokud jí v tom nebrání vážné provozní důvody. Žádost i vyjádření zaměstnavatele je lepší mít v tištěné podobě. Pokud vám nevyhoví, můžete podat stížnost na Státním úřadu inspekce práce.

Zdravotní a důchodové pojištění pro pečovatele

V případě, že se péči o osobu blízkou věnujete na plný úvazek, stát za vás každý měsíc uhradí zdravotní pojištění. Status tzv. státního pojištěnce získáte, pečujete-li o osobu s přiznaným II., III. a IV. stupněm závislosti. Příslušné potvrzení Úřadu práce je třeba doložit vaší zdravotní pojišťovně do 8 dnů.

Vykonávání péče není oficiálně výdělečná činnost, nicméně hodnotí se jako zaměstnání. Musí jít ovšem o péči poskytovanou blízké osobě nebo osobě, se kterou sdílíte společnou domácnost. Doba takto strávená se vám započítává do důchodového pojištění. Nárok mohou uplatnit i ty osoby, které pečují o osoby do 10 let věku v I. stupni závislosti.

Ošetřovné

V případě nutné péče o nemocného člena rodiny v domácím prostředí, máte nárok na pomoc od státu v podobě ošetřovného. Jde o dávku nemocenského pojištění, kterou na základě žádosti vyplácí OSSZ. Musíte mít podepsanou klasickou pracovní smlouvu a platné nemocenské pojištění. Pracující na dohodu nebo OSVČ na ošetřovné nárok nemají.

U dětí do 10 let platí, že jakákoliv nemoc vyžaduje ošetřování jinou osobou. Příspěvek je vyplácen po dobu prvních devíti kalendářních dnů, u samoživitelů pečujících o dítě mladší 16 let až 16 dnů. Výše ošetřovného odpovídá 60 % denního vyměřovacího základu vaší mzdy.

Dlouhodobá péče o seniory

S věkem se snižuje mobilita a schopnost vykonávat běžné denní potřeby, jako úklid, nákupy, vaření a osobní hygiena. Mnohdy stačí vhodně upravit byt, například schodišťovým výtahem, domluvit donáškovou či úklidovou službu a senior dál funguje samostatně.

V případě, že zdravotní stav starší osoby vyžaduje pravidelnou péči, nemusíte hned zvolit řešení v podobě domova pro seniory, denního stacionáře nebo léčebny dlouhodobě nemocných. Pokud není nutná hospitalizace a situace to umožňuje, využijte služeb terénní nebo domácí ošetřovatelské péče. Ta probíhá podle lékařem stanoveného ošetřovatelského plánu, který obsahuje konkrétní cíl péče i přesný počet návštěv u pacienta.

Kvalitu života mohou seniorům zlepšit i další finanční příspěvky a služby, jako například příspěvek na zvláštní pomůcku, mobilitu nebo bydlení. Ani zdravotní postižení nemusí znamenat konec kvalitního života. Výraznou pomocí jsou sociální dávky a příspěvky pro handicapované, průkazy ZTP nebo přiznání invalidního důchodu.

Související články