Bezbariérové užívání veřejných budov

Autor článku Stannah

bezbariérové užívání staveb

Bezbariérovým je označováno takové prostředí, ve kterém nedochází k omezování aktivit nebo účasti osob na běžném společenském životě. Bezbariérové užívání obecně umožňuje bezpečně navštěvovat a pohodlně užívat prostory veřejných staveb i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Požadavky na bezbariérový pohyb a orientaci v prostoru

Bezbariérové užívání staveb si často automaticky spojujeme s invalidním vozíkem, případně dětským kočárkem. Ve skutečnosti se omezená schopnost pohybu a orientace týká téměř třetiny populace. Specifické požadavky mohou mít senioři, osoby s dočasně sníženou pohyblivostí, osoby zrakově, sluchově a mentálně postižené, těhotné ženy a osoby doprovázející kočárek či vozík.

Ze stavebního hlediska jde o soubor opatření, která umožní bezbariérový přístup a pohyb v prostorách, kde by za běžných podmínek takový pohyb nebyl možný. Parametrem pro vytvoření bezbariérovosti jsou hodnoty vycházející z konkrétních požadavků osob s omezenou schopností pohybu a orientace:

 • Bezbariérový přístup do budovy
 • Dostatečná šířka dveří a jejich snadné otvírání
 • Volný pohyb po vnitřních prostorách budovy
 • Bezproblémové užívání prostor určených pro poskytování služeb (pokladny, přepážky)
 • Vybavenost minimálně jednou bezbariérovou záchodovou kabinou
 • Vybavenost minimálně jednou přebalovací kabinou (stavby určené pro děti do tří let)
 • Minimální, přesně stanovaný počet vyhraněných míst pro osoby na vozíku v prostorách pro shromažďování
 • V případě sportovního zařízení bezbariérový přístup do vody, na sportoviště, k hygienickému zařízení a do zázemí (šaten)
 • V případě ubytovacího zařízení pro cestovní ruch nabídka minimálně 5 % pokojů splňujících podmínky pro bezbariérové užívání

Normy a zákonné požadavky

Každé postižení či omezení má svá specifika. V úvahu je třeba vzít například rozměrové parametry pro manipulaci s vozíkem, snížení horizontu pohledu, nižší dosahovou vzdálenost nebo potřebu hmatových a akustických značení pro nevidomé. Konkrétní bezbariérová řešení musí respektovat tyto rozdílnosti a zároveň být v souladu s platnou legislativou.

Bezbariérová vyhláška

Obecné technické požadavky, které zabezpečují bezbariérové užívání veřejně přístupných objektů jsou stanoveny v tzv. bezbariérové vyhlášce č. 398/2009 Sb. Primárně se jedná o stavby občanské vybavenosti, tedy objekty sloužící ku prospěchu společnosti. Patří sem správní a administrativní objekty, vzdělávací zařízení, domy s pečovatelskou službou, sportovní, kulturní a zdravotnická zařízení, hotely, obchody a obchodních centra.

Bezbariérová vyhláška obecně řeší:

 • Přístupy a vstupy do staveb – bezbariérový přístup na úrovni chodníku, bezbariérovou rampu či zdvihací plošinu
 • Veřejná prostranství a pozemní komunikace – nástupiště, vyhraněná parkovací stání, městský mobiliář
 • Budovy občanské vybavenosti – úřady, školy, obchody, sportovní, kulturní a zdravotnická zařízení
 • Veřejnou hromadnou dopravu
 • Domy a byty zvláštního určení
 • Stavby pro výkon práce

Stavební zákon

Na základě § 137 stavebního zákona č.183/2006 Sb. je bezbariérové užívání staveb řazeno mezi obecné požadavky na výstavbu. Bezbariérovost se proto řeší u všech novostaveb určených k veřejnému užívání. Protože se bezbariérovému užívání přiznává veřejný zájem, může stavební úřad nařídit vlastníku stavby zbudování příslušných úprav.

V odůvodněných případech lze požádat o výjimku z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Přesné podmínky stanovuje § 169 stavebního zákona a udělit ji může příslušný stavební úřad. Povolením výjimky ale v žádném případě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti, ochrany zdraví a života osob a sousedních pozemků nebo staveb.

V případě veřejných staveb může výjimka řešit například:

 • Sklon přístupové cesty před vstupem do budovy
 • Šířku, sklon a délku bezbariérové rampy
 • Počet stupňů ve schodišťovém rameni
 • Šířku komunikace pro pěší
 • Sklon vyhrazeného stání

Podmínka bezbariérového užívání staveb platí i pro rekonstrukce. U historických nebo památkově chráněných staveb musí navrhovaná řešení splňovat nejen předepsané normy, ale zároveň respektovat i historickou a uměleckou hodnotu budovy s ohledem na zájmy státní památkové péče.

Technické požadavky a normy

Stavební zákon v souladu s nařízením vlády č.163/Sb. rovněž stanovuje technické požadavky na vybrané výrobky, materiály, metody a konstrukce. Použity mohou být jen ty jejichž vlastnosti zaručují při správném provedení a běžné údržbě řádné bezbariérové užívání stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Podrobné rozpracování požadavků právních předpisů na bezbariérovost je uvedeno v českých technických normách, specifikovaných v zákoně č. 22/1997 Sb. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota.

V návaznosti na bezbariérové užívání staveb technické normy podrobně zpracovávají bezpečnostní předpisy například pro:

 • Konstrukci a montáž výtahů
 • Konstrukci a montáž schodišťového výtahu a šikmé zvedací plošiny
 • Konstrukci a montáž svislé zdvihací plošiny
 • Konstrukci a montáž výtahů pro evakuaci osob s omezenou schopností pohybu
 • Schodiště a šikmé rampy
 • Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
 • Ochranná zábradlí

Bezbariérová řešení ve veřejných budovách

Přístup a pohyb po budově

Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je důležitý především bezbariérový přístup a pohyb po budově, a to minimálně v rozsahu vstupního podlaží. Přístup musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Brání-li takovému řešení územní, technické nebo stavební důvody, lze terénní nerovnost řešit bezbariérovou rampou vedenou souběžně se schodištěm. V případě dokončených staveb je možné výškový rozdíl vyřešit za pomoci zdvihací plošiny.

Vnitřní prostory vícepodlažních budov se přednostně vybavují výtahy. Předepsaný rozměr volné plochy před nástupem do kabiny je nejméně 1500 x 1500 mm. Šířka a hloubka kabiny 1100 x 1400 mm. Přesný rozměr závisí na typu výtahu a stavební dispozici budovy. Veškeré ovládací prvky se musejí nacházet v dosahu i pro osoby na vozíku.

Orientace v prostorách

Bezbariérové užívání a orientace ve veřejných stavbách musí být zajištěny dostatečně viditelnými, případně akustickými nebo hmatnými prvky. Je nezbytné, aby informační a signalizační prvky byly vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele. Pro zpracování a umístění informačních prvků je potřeba brát v úvahu zejména zorné pole osoby na vozíku nebo velikost a vzdálenost písma.

Symboly označující bezbariérovost

 

Bezbariérová vyhláška rovněž stanovuje podobu obecně platných symbolů, označujících bezbariérové užívání stavby. Jde o čtverec modré barvy, na něm že vyobrazena bílou čarou stylizovaná postava nebo předmět. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 x 100 mm.

 • Symbol pro osoby na vozíku
 • Symbol pro osoby se zrakovým postižením
 • Symbol pro osoby se sluchovým postižením
 • Symbol pro osoby doprovázející dítě v kočárku
 • Symbol pro prostor s přebalovacím pultem

Další technické požadavky pro bezbariérová řešení:

 • Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm
 • Povrch pochozích ploch musí být pevný, rovný a protiskluzový
 • Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku – kruh o průměru 1500 mm
 • Pokladny a přepážky maximálně ve výšce 800 mm nad podlahou, opatřeny předsunutou plochou pro podjezd vozíku
 • Všechny ovládací prvky v dosažitelné vzdálenosti i výšce
 • Bezbariérové řešení únikových cest
 • Orientační prvky určené pro osoby zrakově postižené musí být identifikovatelné podle akustického signálu nebo snadno rozpoznatelné podle rozměru a povrchu
 • Pro osoby zrakově postižené musí být prostory vybavené přirozenou nebo umělou vodicí linií

Moderní řešení bezbariérového užívání staveb

Levnější alternativa k domácím výtahům

Architektonické bariéry dokážou výrazně omezit svobodný pohyb a aktivity běžného života. Bezbariérová řešení, která stanovuje stavební zákon a příslušné normy by měla ideálně směřovat k další modernizaci a snadné přístupnosti pro širokou veřejnost.

Touto cestou se společnost Stannah ubírá už více než 150 let. Cílem našich erudovaných zaměstnanců a spolupracovníků je nabídnout zákazníkům moderní, spolehlivé a bezpečné řešení v podobě schodišťových sedaček a plošinových výtahů. V konečném důsledku tak umíme zkvalitnit život nejen lidem se sníženou pohyblivostí, ale i jejich blízkým.

Vizí společnosti Stannah je nabízet takové řešení mobility, které přinese svobodu pohybu co největšímu počtu lidí. Ať už žijte v České republice kdekoliv, z široké nabídky schodišťových sedaček a plošinových výtahů si snadno vyberete. Naše výrobky splní veškeré vaše konstrukční, funkční i estetické nároky. Žádný tvar, výška ani umístění schodů není pro naše experty překážkou. Výhodou je i snadná a rychlá instalace.

Při výrobě používáme jen ty nejkvalitnější materiály. I proto můžeme nabídnout garanci kvality v podobě pětileté záruky a bezplatný servis po tuto dobu. Neváhejte nás proto kdykoliv kontaktovat a požádat o nezávaznou návštěvu našeho odborníka a kalkulaci zdarma.

Související články